Inventiviteit en kennis van bouwtechnieken

Van een landelijk opererende ontwikkelaar ontving mijn werkgever, een landelijk oppererende aannemer, een aanvraag om een aanbieding te maken voor de realisatie van een commercieel pand midden in het centrum van Utrecht op de hoek van de Steenweg en de Massegast. Gezien de aangeleverde stukken een routineklus waarvoor de afdeling calculatie ingeschakeld werd.

Gedurende het calculatieproces werd duidelijk dat de uitdaging van dit project niet de realisatie was, maar dat deze al eerder plaats had moeten vinden, tijdens de engineeringfase.

Het adviesbureau welke verantwoordelijk was voor de engineeringfase, was te snel tot de conclusie gekomen dat voor het realiseren van de kelderconstructie het aanbrengen van groutwanden de meest ideale oplossing was. Waarbij met een ruim 20 ton wegende machine op locatie verticale wanden gemaakt kunnen worden.

Te snel werd voorbij gegaan aan een aantal praktische factoren zoals;

  • Bereikbaarheid (centrum wordt tijdens openingstijden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, waardoor veel arbeidshandelingen buiten de reguliere arbeidsuren zouden moeten plaatsvinden).
  • Overlast (midden in het winkelhart van Utrecht, waarvoor veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht dienden te worden en er veel overlast zou zijn voor het winkelpubliek).case-1-foto2
  • Belasting (toegestane belasting van het openbaar gebied in het centrum is gemaximaliseerd, waardoor meerdere transporthandelingen noodzakelijk zouden zijn en alsnog een grote hoeveelheid “sierbestrating” herbestraat zou moeten worden).
  • Werkgebied (doordat de realisatie diende plaats te vinden op een “postzegellocatie” was het niet mogelijk om met de enorme groutmachine te manoeuvreren, waardoor een groot gedeelte van de winkelstraat afgezet zou moeten worden).

Deze factoren zorgden er voor dat kosten voor het realiseren van de kelder exorbitant hoog zouden worden, waardoor de investering voor de belegger niet rendabel zou zijn.

case-1-foto3.jpgDoor de nodige creativiteit en mijn kennis van bouwtechnieken uit het verleden heb ik een methodiek bedacht waarbij een groot aantal van deze praktische factoren geëlimineerd konden worden. Door vervolgens de rekentechnische onderbouwing van een goed en meedenkend constructief adviesbureau in te roepen heb ik aan kunnen tonen dat mijn methodiek verantwoord en uitvoerbaar was.

De gekozen methodiek blonk uit in zijn eenvoud. Door een relatief lichte hei-/pulsinstallatie werden op vooraf berekende hoh-afstanden, verticaal stalen profielen de grond in gepulst. Dit vond plaats rond de buitenzijde van de toekomstige kelder. De verticale profielen werden eveneens horizontaal aan elkaar gekoppeld middels stalen profielen en werden afgesteund middels stalen kokers aan de aan de overzijde van de kelder aanwezige stalen profielen.

De ruimten tussen de verticale stalen profielen werden opgevuld  middels “schotten” welke evenals de verticale kolommen uiteindelijk achter zouden blijven in de kelderwand, aangezien zij onderdeel uit gingen maken van de constructie van de kelder.

Op de stalen kolommen werd de benodigde wapening voor de kelderwand bevestigd, waarop vervolgens de binnenkist aangebracht werd. Na het storten van de kelderwand kon de horizontale en diagonale hulpconstructie verwijderd worden.

Ten opzichte van de oorspronkelijk gekozen methode waren de praktische voordelen;

  • Bereikbaarheid (beperkte arbeidshandelingen buiten werktijd door het toepassen van relatief lichte materialen welke veelal handmatig getransporteerd konden worden).
  • Overlast (beperkte veiligheidsvoorzieningen door toepassing van nagenoeg geen groot materieel).
  • Belasting (door de toepassing van lichtere materialen en dito materieel bleef de schade aan het openbaar gebied beperkt).
  • Werkgebied (Het werkterrein voor deze “postzegellocatie” kon beperkt blijven, waardoor de overlast voor de winkeliers en het winkelend publiek vele malen kleiner werd als oorspronkelijk noodzakelijk was).

De eerlijkheid dien te vermelden dat het netto vloeroppervlak van deze kelder een beperkt aantal m2 kleiner is geworden. Daarentegen is het financieel voordeel wat door deze methodiek behaald is, na aftrek van alle bijkomende kosten van o.a. de constructeur, ca. € 300.000,-.

Het moge duidelijk zijn dat de kosten van de constructeur in deze bespaart hadden kunnen worden indien vooraf goed nagedacht was over niet alleen de theoretische maar ook de praktische mogelijkheden.

Het project is inmiddels, zonder noemenswaardige problemen, gerealiseerd.