Expertise

Een landelijk opererende aannemer / ontwikkelaar had samen met een woningcorporatie een onderkeldert appartementencomplex gerealiseerd. Van dit complex was ca. 25% bestemd voor de verkoop, en de overige 75% werden als sociale huurwoning in de markt gezet.

Kort na de oplevering van het complex kwamen de eerste meldingen over lekkages aan de bovenzijde van de verdiepingshoge puien in de woonkamers van enkele appartementen. Tijdens heftige buien openbaarde deze lekkages zich vrijwel uitsluitend aan de zijde waar de grootste windbelasting was.

Zoals gebruikelijk was de afdeling nazorg van het betreffende aannemersbedrijf verantwoordelijk voor het oplossen van deze klacht. Telkens wanneer er een melding binnen kwam werd er adequaat op gereageerd en trachtten de onderhoudsmedewerkers om de oorzaak van de betreffende lekkage te verhelpen. Echter, aangezien de lekkage zich enkel openbaarde bij een bepaald weertype, was moeilijk vast te stellen of dat deze ook daadwerkelijk verholpen was.

Gezien het terugkerend karakter van deze specifieke klacht is in overleg tussen de aannemer, de corporatie en de VVE besloten om gezamenlijk een “diepgaand” onderzoek in te stellen om vervolgens, in onderling overleg, tot een adequate oplossing te komen.

Aangezien het probleem door weersinvloeden van buitenaf veroorzaakt werd, heb ik er voor gekozen om aan de buitenzijde van het complex een gedeelte van de gevelbekleding te demonteren om zodoende vast te stellen of de praktische detaillering uitgevoerd was overeenkomstig oorspronkelijke detailtekeningen.
Al snel was duidelijk dat de detaillering correct was uitgevoerd en dat de oorzaak ergens anders gezocht moest worden.

expertise-2Gelijktijdig met het onderzoek aan de buitengevel heb ik diverse gesprekken gevoerd met bewoners van appartementen waar het betreffende probleem zich voordeed. Terugkerend in elk gesprek was dat de lekkage zich openbaarde bij heftige regenval in combinatie met een grote windbelasting. Nadat ik wat verder op deze gesprekken inging werd er terloops door de bewoners gemeld dat de verdiepingshoge puien behoorlijk vervormden onder invloed van de winddruk. De bewoners schatten dat de pui in het midden ca. 8 cm. naar binnen kwam.

expertise-3.jpgNa onderzoek in het projectdossier bleek dat er geen windbelastingsberekeningen gemaakt waren van de puien, waarop ik de leverancier van de puien deze alsnog heb laten maken.
Nadat de berekening van de puien bekend waren was al snel duidelijk waar het probleem lag. Door een misverstand had niemand rekening gehouden met de windbelasting van een dergelijk oppervlak op een dergelijke hoogte, waarbij de omliggende bebouwing bestond uit reguliere woningbouw.

Na bestudering van de detaillering en de wetenschap van de vervorming van de puien was al snel het scenario gevonden hoe de lekkages zouden zijn ontstaan. Door de hevige wind wordt het regenwater tegen de puien aan omhoog gestuwd, waardoor deze in de tegengestelde richting van de reguliere waterkering wordt gestuwd. Doordat de vervorming van de pui, door de winddruk, de lucht uit het appartement drukt, ontstaat er een vacuum in het appartement op het moment dat de winddruk (tijdelijk)

wegvalt. Hierdoor wordt het regenwater, welke zich ter plaatse van de waterkering bevindt, door dit vacuum naar binnen gezogen. Hierdoor ontstaat vervolgens de lekkage aan de bovenzijde van de puien.
Voor de oplossing van dit probleem waren er 2 opties:
– het vervangen van alle puien
– het aanbrengen van een ondersteunende constructie.
Aangezien het vervangen van de betreffende puien tot een bijzonder hoge kostenpost zou leiden, waarbij tevens veel praktische problemen overwonnen zouden moeten worden, is besloten om te kiezen voor de ondersteunende constructie. Vereiste was hier wel dat de ondersteunende constructie afgesteund zou worden aan de “vaste” vloer of wandconstructie. Hiervoor is in overleg met de bewoners gekozen voor een voor hen passende oplossing.expertise-4.jpg