AARTS VOOR BOUWADVIES EN -BEGELEIDING

Mijn naam is Peter Aarts, ik ben ruim 30 jaar werkzaam in “de bouw”. In deze periode heb ik vrijwel alle denkbare functies binnen een bouwbedrijf doorlopen van timmerman tot directeur eigenaar van een ontwikkelend aannemersbedrijf.

  • P.M.H. (Peter) Aarts
  • Mobiel 06-13313582

  • Zakelijk 0492-526787
  • p.aarts (@) avoorb.com
  • www.avoorb.com

Deze ruime praktijkervaring zorgt er voor dat ik in staat ben om op ieder niveau inhoudelijk te communiceren met alle medewerkers. Tevens kan ik als geen ander beoordelen of het geleverde werk van de medewerkers voldoet aan wat er van hen verwacht mag worden.

Nadat ik ruim 28 jaar bij veelal grote landelijke aannemers mijn kennis heb opgedaan en gedeeld, heb ik de beslissing genomen om als zelfstandig professional aan de slag te gaan. Ik heb dan ook een eigen adviesbureau opgericht genaamd A voor B. Dit naar aanleiding van mijn persoonlijke constatering dat er momenteel bij veel ondernemingen behoefte is aan specifieke kennis op projectbasis.

A voor B heeft een 2-ledige betekenis; allereerst AARTS VOOR BOUWADVIES EN –BEGELEIDING, maar tevens ook: een goede kwalitatieve voorbereiding (A) zal resulteren in een goed eindproduct (B).

Voor zowel professionele organisaties als particulieren bied ik ondersteuning en begeleiding als het gaat om kennis (deling) dan wel (tijdelijke) capaciteitsproblemen bij management technische bouwactiviteiten. Doordat ik samenwerk met onafhankelijke adviseurs en niet verbonden ben aan aannemers en andere organisaties, kunt u vertrouwen op een eerlijk en deskundig advies. U heeft tijdens het gehele traject een betrouwbaar en kundig persoon naast u staan, die de communicatie tussen alle betrokken partijen op zich neemt, aanstuurt en controleert. Dit te allen tijde vanuit de gedachte om een zo optimaal mogelijke oplossing te bedenken tegen de beste prijs. Hierdoor kan er efficiënt gewerkt worden en worden er zowel kosten bespaard tijdens de realisatiefase alsmede gedurende de levensduur van het vastgoed. Ik zorg er voor dat het traject soepel verloopt en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

“Onderhoud is een noodzakelijk kwaad om uw vastgoed voor langere tijd te kunnen laten renderen”

ONDERHOUD

Onderhoud aan uw gebouw is een terugkerende activiteit waarbij deskundigheid gewenst is. Voor de meeste beleggers geldt dat onderhoud een noodzakelijk kwaad is om het vastgoed voor langere tijd te kunnen laten renderen. Door mijn ruime ervaring, kennis en inventiviteit kan ik u helpen om de kosten voor het onderhoud te beperken, waarbij ik bij zowel de beoordeling, de inkoop en de uitvoering van het onderhoud u met raad en daad terzijde kan staan. Door deze deskundigheid, mijn directe communicatie en inkoopervaring ben ik vaak in staat om fors te besparen op onderhoudsbudgetten, met voor de opdrachtgever een beter rendement als gevolg.

Onderhoud & beheer van start tot uitvoering
Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is één van de manieren waarop u het onderhoud van uw gebouw doelgericht kunt monitoren en in beeld kunt brengen. Dit gebeurt normaliter op basis van bestek en tekeningen. Hiermee wordt de theoretische levensduur met het daarvoor noodzakelijke onderhoud per item financieel in beeld gebracht. Ik vertaal uw eisen en wensen in een onderhoudsbestek. En op basis hiervan zullen, in overleg met u, onderhoudspartners geselecteerd worden. Dit zal gebeuren voor alle volgende disciplines; bouwkundig-, elektrotechnisch-, installatietechnisch- en facilitair beheer en onderhoud.

Onderhoudsinspecties bestaand vastgoed
Op basis van een MJOP wordt het vastgoed geïnspecteerd op technische gebreken en worden de afwijkende bevindingen vastgelegd. Advies inzake het doorvoeren van wijzigingen in het MJOP worden met de opdrachtgever besproken alvorens ze daadwerkelijk doorgevoerd worden. Hierdoor ontstaat een up to date MJOP, waardoor u niet verrast zult worden door financiële tegenvallers.

Opstellen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Als u doelgericht wilt sturen op het onderhoud van uw vastgoed, dan is een MJOP wenselijk. Voor het opstellen van dit plan is het onder andere van belang dat de bouwkundige staat van onderhoud van het vastgoed en de gebouwinstallaties inzichtelijk zijn. Hiervoor zal een zogenaamde 0-meting moeten plaatsvinden. Deze vindt plaats volgens de NEN 2767, waarbij op een ondubbelzinnige wijze de gebreken en de verdere staat van het vastgoed vastgelegd worden.

Gezamenlijk met u wordt bepaald wat voor u het meest geschikte kwaliteitsniveau is waarin u uw vastgoed kunt behouden. Met behulp van de 0-meting wordt duidelijk gemaakt in welke staat uw vastgoed zich bevindt. Naar aanleiding van deze 0-meting maak ik een begroting van de kosten welke noodzakelijk zijn om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Vervolgens zal ik een begroting maken waaruit inzichtelijk wordt wat de kosten zijn om het vastgoed in de gewenste staat te behouden.

Onderhoudswerkplan
Op basis van de inspecties en de bijgestelde MJOP wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Na goedkeuring van het werkplan wordt veelal op basis van bouwkundige tekeningen, dan wel opnames op locatie, door mij een technische omschrijving ter prijsvorming neergelegd bij een aantal daarvoor geschikte marktpartijen.

De prijsvorming wordt door mij gecontroleerd en na overleg met de opdrachtgever zal de gunning plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal ik toezicht houden op het nakomen van afspraken en de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden.

Sturing aan uw onderhoudsactiviteiten
In het MJOP worden de uit te voeren werkzaamheden en kosten over een periode van minimaal 25 jaren in beeld gebracht. Dit doe ik om vervangingstermijnen op langere termijnen voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken.

Aangezien het MJOP en de degradatie (slijtage) theoretische benaderingen zijn, zal ik jaarlijks het vastgoed (globaal) herinspecteren en met u in overleg treden om onderhoud mogelijk door te schuiven. Dit in verband met mogelijk minder degradatie van de betreffende items. Dit kan voor de opdrachtgever leiden tot aanzienlijke besparing op de kosten.

Advies beheer & onderhoud
Het beheren en onderhouden van vastgoed reikt verder dan alleen de technische uitvoering. Onderdelen als het terugdringen van energiekosten en strategisch beheer zijn mede bepalend voor de wijze van onderhoud. Samen met u kan ik er zorg voor dragen dat de gewenste doelen behaald worden zonder dat u achteraf geconfronteerd wordt met technische dan wel financiële verrassingen.

“De werkzaamheden worden beoordeeld als ware deze voor mijzelf bestemd”

BEGELEIDING

Toezicht uitbesteden
Zoals elke ondernemer wilt u zich focussen op uw corebusiness.

U kunt ervoor kiezen het toezicht op de uitvoering van de nieuwbouw-, onderhouds-, en renovatiewerkzaamheden uit te besteden. Ik neem u dit werk graag uit handen. Door mijn ruime ervaring kan ik op een perfecte wijze uw belangen behartigen, en worden de werkzaamheden beoordeeld als ware deze voor mijzelf bestemd.

Uiteraard wordt u adequaat op de hoogte gehouden van de bevindingen. Door de kennis van de diverse contractsoorten alsmede de theoretische en praktische kennis op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud ben ik een goede sparringpartner voor uw (onder)aannemer(s).

Ik zie toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden en bewaak de kwaliteit en planning zoals die is afgesproken. Daarnaast zorg ik tevens voor de afstemming van de administratieve zaken waaronder het beoordelen van facturen.

“Ik vind altijd wel een oplossing voor uw vraagstuk”

ADVIES

Heeft u behoefte aan praktische kennis of operationele ondersteuning op het gebied van bouwtechniek? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Bouwkundige expertise
Ik kan u bijstaan op zowel theoretisch- als praktisch gebied bij uiteenlopende bouwtechnische vraagstukken. Tevens kunt u van mijn expertise gebruik maken bij geschillen of problematische vraagstukken waarbij een onafhankelijke visie gewenst is. Door de ruime ervaring waarover ik beschik kunt u er van op aan dat er altijd wel een oplossing gevonden zal worden op uw vraagstuk.

 

“Voorkomen dat er kansen worden gemist of problemen in de toekomst kunnen ontstaan”

MANAGEMENT

Directievoering
Uw beschikbare tijd is te beperkt om zelf de plannen tot uitvoering te brengen zonder dat dit ten koste gaat van uw focus op uw dagelijkse werkzaamheden.

U wilt daarnaast een partner hebben die u kan vertegenwoordigen tijdens het proces, zodat u er gerust op kunt zijn dat de plannen volgens afspraak worden gerealiseerd.

Als directievoerder kan ik u vertegenwoordigen gedurende het gehele proces. Hierbij bewaak ik de naleving van het contract en de gemaakte afspraken tussen u en de betrokken bouwpartners. Mijn belangrijkste taken hierbij zijn het beheersen van kosten, organisatie, planning, informatie, kwaliteit en uiteraard de terugkoppeling naar u.

Organisatorisch, capaciteits- of kennisprobleem
Het kan zijn dat u geconfronteerd wordt met een organisatorisch probleem of een capaciteits- of kenniskwestie van tijdelijke aard. Als het hier nu gaat om de screening, de reorganisatie of de modernisering van een afdeling, kan ik voor u de oplossing zijn voor dit (tijdelijk) capaciteitsprobleem.

Ik zorg op korte termijn voor een adequate invulling, dit om te voorkomen dat er voor uw bedrijf kansen worden gemist of problemen in de toekomst kunnen ontstaan. Tevens kan het (tijdelijk) wegvallen van een collega u met een gelijksoortig probleem opzadelen. Ik kan voor u, op project of regiebasis, dit probleem voor u verhelpen.

“Hoe bijzonder mijn werkzaamheden ook zijn, voor mij is het de normaalste zaak van de wereld”

PORTFOLIO

Inventiviteit en kennis
De gekozen methodiek blonk uit in zijn eenvoud. Door een relatief lichte hei-/pulsinstallatie werden op vooraf berekende hoh-afstanden, verticaal stalen profielen de grond in gepulst.

Lees meer >

Expertise
Een landelijk opererende aannemer / ontwikkelaar had samen met een woningcorporatie een onderkeldert appartementencomplex gerealiseerd. Van dit complex was ca. 25% bestemd voor de verkoop, en de overige 75% werden als sociale huurwoning in de markt gezet.

Lees meer >

Management
Een landelijke ontwikkelende aannemer met een grote onderhoudsafdeling was tot de conclusie gekomen dat door fusies en saneringen de service- en mutatiedesk van de betreffende afdeling dringend behoefte had aan structuur en visie.

Lees meer >

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op

CONTACT

Burgemeester Krollaan 34
5707 BD, Helmond
Nederland

Mobiel 06-13313582
Zakelijk 0492-526787

p.aarts (@) avoorb.com
www.avoorb.com